X
a

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

EK ELEKTROKABEL Fabryka Kabli  Karolak i synowie sp.j. realizuje projekt pod nazwą:
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabli ognioodpornych”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Osi priorytetowej 4  „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Działanie 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00-00-645/11

Całkowita wartość projektu netto: 11 655 200,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania netto: 4 000 000,00 zł

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji czterech nowych typów kabli, w oparciu o zakupioną i wdrożoną nową technologię produkcji kabli ognioodpornych (bezhalogenowych).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Robert Karolak - wspólnik spółki pod adresem poczty elektronicznej robert.karolak@elektrokabel.pl lub telefonicznie 63 289 15 00

Dodatkowe informacje dotyczące współfinansowania projektu przez Unię Europejską oraz zasad programu 4.3 PO IG Kredyt Technologiczny, dostępne są pod adresami internetowymi:

http://europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.bgk.com.pl

copyright © 2012 www.elektrokabel.pl design by VENTI
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny